τομεισ δρασεων

01

Επιστημονική γνώση & Εκπαίδευση

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

 • Το ποσοστό των αναλφάβητων γυναικών σε σχέση με το αντίστοιχο των ανδρών είναι συντριπτικό
 • Οι γυναίκες είναι απόφοιτες κατώτερων βαθμίδων εκπαίδευσης σε σχέση με τους άνδρες, κάτι που ενισχύει αργότερα το εργασιακό χάσμα.
 • Οι διδακτικές πρακτικές που κυριαρχούν ενισχύουν τα έμφυλα στερεότυπα.
 • Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπεριφορά των κοριτσιών και αγοριών είναι διαφορετικές.
 • Ο σχολικός επαγγελματικός προγραμματισμός παρουσιάζει έμφυλα χαρακτηριστικά.
 • Η επαγγελματική ιεραρχία στις εκπαιδευτικές δομές έχει έμφυλα χαρακτηριστικά.
 • Οι πρόωροι καταναγκαστικοί γάμοι των κοριτσιών τα κρατούν μακριά από την εκπαίδευση.

οραμα

 • Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής για την κατάκτηση της έμφυλης ισότητας.
 • Προώθηση σπουδών φύλου στο πλαίσιο λειτουργίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
 • Ανάδειξη της έμφυλης ισότητας μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, προαγωγή της κουλτούρας της ισότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες.
 • Ενεργότερη συμμετοχή του γυναικείου φύλου στη διοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 • Μείωση γυναικείου αναλφαβητισμού
 • Κατάκτηση του ισότιμου γραμματισμού ανάμεσα στα δυο φύλα.
02

Χρήση του γλωσσικού εργαλείου

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

 • Αγνοούνται τα άτομα του γυναικείου φύλου, όταν δηλώνονται ετερογενή σύνολα.
 • Τα ουσιαστικά που δηλώνουν επαγγελματική ιδιότητα ή ενεργό ρόλο στη δημόσια ζωή, συχνά είναι μόνο αρσενικού γραμματικού γένους.
 • Τα γυναικεία επώνυμα δηλώνονται σε γενική πτώση υπονοώντας την έλλειψη αυτονομίας των γυναικών.
 • Η γλώσσα της διοίκησης συχνά είναι προσανατολισμένη προς τα άτομα του ανδρικού φύλου.
 • Η γλώσσα της εκπαίδευσης συχνά δεν είναι συμπεριληπτική προς τις γυναίκες.
 • Η γλώσσα των ΜΜΕ αναπαράγει τα έμφυλα στερεότυπα

οραμα

 • Καθιέρωση της έμφυλης ισότητας στη γλωσσική ορολογία
 • Κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων στη χρήση του γλωσσικού εργαλείου.
03

Επιχειρηματικότητα- Αγορά Εργασίας-συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

 • Το εργασιακό δυναμικό της χώρας είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό άνδρες από γυναίκες, ειδικότερα, οι γυναίκες νεαρής ηλικίας είναι οι κυρίως πληττόμενες από την ανεργία.
 • Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας.
 • Τα άτομα του γυναικείου φύλου απασχολούνται κατά μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες, σε τομείς αδήλωτης εργασίας, χωρίς την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών(οικιακές βοηθοί, φροντίδα ηλικιωμένων, φροντίδα παιδιών)
 • Μισθοδοτικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα. Κυριαρχεί ανισότητα στις αμοιβές, καθώς οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο λιγότερο από τους άνδρες. 
 • Οι γυναίκες έχουν λιγότερες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη και σταδιοδρομία σε επαγγελματικές θέσεις ευθύνης, οι οποίες αμείβονται καλύτερα.
 • Κυριαρχεί έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα. Οι γυναίκες έχουν μικρότερα ποσοστά πρόσβασης στη σύνταξη, ενώ τα ποσά των συντάξεων τους είναι μικρότερα σε σχέση με εκείνα των ανδρών.
 • Σταθερή απόκλιση προς τα κάτω του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στην επιχειρηματικότητα σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών.
 • Πολλοί κλάδοι εργασίας παρουσιάζουν έμφυλα χαρακτηριστικά, αποκλείοντας τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτούς.
 • Οι γυναίκες κατέχουν το συντριπτικό ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες στη μη αμειβόμενη εργασία. Επωμίζονται το βάρος της οικογενειακής φροντίδας στερούμενες το δικαίωμα της εργασίας εκτός σπιτιού.
 • Συχνά οι εξωοικογενειακή εργασία των γυναικών θεωρείται συμπληρωματική.

οραμα

 • Ισότητα ευκαιριών στην επαγγελματική ανέλιξη και σταδιοδρομία μεταξύ των ατόμων διαφορετικού φύλου.
 • Κατάρριψη του σεξιστικού στερεοτύπου απέναντι στη γυναίκα επιχειρηματία και επαγγελματία.
 • Κατάκτηση της έμφυλης ισότητας στην αμοιβή και κατάρριψη του εργασιακού χάσματος μεταξύ των φύλων.
 • Ενθάρρυνση συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
 • Ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
 • Κατάρριψη του συνταξιοδοτικού χάσματος
 • Έμφυλη ισότητα στην κατάληψη των θέσεων ευθύνης στα εργασιακά περιβάλλοντα.
 • Συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.
04

Κοινωνική- Οικογενειακή ζωή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

 • Οι γυναίκες είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες θύματα της φτωχοποίησης.
 • Τα άτομα του γυναικείου φύλου έχουν μειωμένη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της υγείας και της εκπαίδευσης
 • Οι γυναίκες συχνά είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων 
 • Οι έμφυλες ταυτότητες που αποδίδονται στις γυναίκες, τις αποκλείουν από κοινωνικούς ρόλους ευθύνης.
 • Είναι σε μεγαλύτερο βαθμό θύματα κοινωνικού σεξιστικού ρατσισμού.
 • Οι γυναίκες βιώνουν σε έντονο βαθμό τον κοινωνικό αποκλεισμό.

οραμα

 • Αποσταθεροποίηση των εδραιωμένων έμφυλων κοινωνικών ταυτοτήτων της ελληνικής κοινωνίας
 • Ισορροπία στην ανάληψη κοινωνικών ρόλων μεταξύ των ατόμων των δύο φύλων.
 • Εναρμόνιση οικογενειακής και κοινωνικής ζωής
 • Συμπερίληψη της οπτικής του φύλου στο σύνολο των κοινωνικών φορέων.
 • Ίδρυση και λειτουργία υποστηρικτικών δομών για γυναίκες που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
05

Πολιτική Ζωή

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

 • Οι γυναίκες υποεκπρο-σωπούνται στα υπουργεία, το κοινοβούλιο και τις περιφερειακές και τοπικές διευθύνσεις. Αυτό δημιουργεί δημοκρατικό έλλειμμα καθώς δεν εκφράζονται τα δικαιώματα τους.
 • Οι εκπρόσωποι του γυναικείου φύλου στην πολιτική ζωή υφίστανται έμφυλες προσβλητικές επιθέσεις.
 • Οι γυναίκες βιώνουν έμφυλο αποκλεισμό από τις θέσεις ανάληψης ευθύνης.
 • Οι ασκούμενες πολιτικές δεν συνεκτιμούν τον παράγοντα του φύλου με αποτέλεσμα τη συντήρηση του έμφυλου χάσματος σε φορείς της δημόσιας διοίκησης.

οραμα

 • Ισότητα ευκαιριών στην άσκηση πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων μεταξύ των ατόμων διαφορετικού φύλου.
 • Άσκηση πολιτικών πρακτικών με στόχο την έμφυλη ισότητα 
 • Αύξηση του επιπέδου συμμετοχής, εκπροσώπησης και ηγεσίας  των γυναικών στην πολιτική διακυβέρνηση.
 • Ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής στα συνδικαλιστικά όργανα των διάφορων επαγγελματικών κλάδων.
 • Προώθηση της γνώσης των ατόμων της διοίκησης σε θέματα φύλου.
06

ΜΜΕ –Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

 • Θεμελιώνουν, κατασκευάζουν, παράγουν και συντηρούν τις κυρίαρχες νόρμες και τα πρότυπα για τα δυο φύλα μέσα από τις προβαλλόμενες  διαφημίσεις και  τις εκπομπές.
 • Παρουσιάζουν το γυναικείο φύλο σύμφωνα με το κυρίαρχο πρότυπο της σεξουαλικής ικανοποίησης, της αναπαραγωγής, της οικογενειακής φροντίδας και της οικιακής εργασίας.
 • Μέσα από τη σεξιστική χρήση της γλώσσας αναπαράγουν τα έμφυλα στερεότυπα.
 • Σε περιπτώσεις έμφυλης βίας στιγματοποιούν το θύμα και θυματοποιούν το δράστη.
 • Το έμφυλο bullying και η σεξουαλική παρενόχληση βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

οραμα

 • Εξάλειψη της σεξιστικής εκμετάλλευση και καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των ατόμων με κριτήριο το φύλο.
 • Εφαρμογή της νομοθεσίας για την έμφυλη ισότητα στα ΜΜΕ
 • Κατάρριψη των κυρίαρχων σεξιστικών στερεοτύπων σχετικά με τη γυναικεία εικόνα
 • Κατασκευή θετικών γυναικείων προτύπων με την προβολή γυναικών που διακρίνονται στην επιστήμη, τον εργασιακό στίβο, την πολιτική και κοινωνική ζωή.