ποιοι ειμαστε

Είμαστε μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιείται στον τομέα της διασφάλισης και της προώθησης της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτισμικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής με στόχο την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.
Επιδιώκουμε την ένταξη της οπτικής του φύλου στο σύνολο των ασκούμενων πολιτικών και δράσεων (gender meanstreaming) καθώς και την προώθηση πρωτοβουλιών για την άρση των έμφυλων στερεοτύπων και διακρίσεων.
Προάγουμε την επιστημονική γνώση σχετικά με την έμφυλη προσέγγιση, μέσα από τη διεξαγωγή ακαδημαϊκών ερευνών και μελετών, τα ευρήματα των οποίων αξιοποιούνται για την άρση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων, την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας σε όλα τα πεδία της δημόσιας ζωής και την εξάλειψη των στερεότυπων αντιλήψεων που έχουν κυριαρχήσει στην ελληνική κοινωνία.
Προωθούμε τη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας και της ασκούμενης πολιτικής, μελετάμε τις εξελίξεις και προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.
Υλοποιούμε επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων με στόχο την κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων και ανισοτήτων στην εκπαίδευση.
Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διοργανώνουμε σεμινάρια, ημερίδες, δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα έμφυλης ισότητας σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.
Πραγματοποιούμε δημόσιες παρεμβάσεις στοχεύοντας στην ισότητα παροχής ευκαιριών στην εργασία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη μεταξύ των ατόμων διαφορετικού φύλου.
Οι τομείς στους οποίους εντοπίζεται το πεδίο του ενδιαφέροντός μας είναι η κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων και η ισότητα των ευκαιριών στην επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας, την άσκηση πολιτικής, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τα ΜΜΕ, την κοινωνική πραγματικότητα και την οικογενειακή ζωή.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μαρίνα Τζακώστα

ΚΑΘΗΓHΤΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓIΑΣ – ΓΛΩΣΣΙΚHΣ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΩΓHΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟY – ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡHΤΗΣ

Άννα Μπενιουδάκη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, MSC(LLM), PH.D ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Γαβριήλ Α. Κουρής

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, B.A MSC, PH.D.(C),
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Τ.Α

Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ & AUDENCIA BUSINESS SCHOOL